Sino ang mga Cushite?

SagotAng mga Cushite ay mga tao mula sa lupain ng Cush /Kush (o Cushan sa Habakkuk 3:7). Ang Cush, ang lugar, ay ipinangalan kay Cush, ang lalaki, ang panganay na anak ni Ham (Genesis 10:6). Si Ham ay isa sa tatlong anak ni Noah na nakaligtas sa pandaigdigang baha. Si Cush ang ama ni Nimrod na mangangaso (Genesis 10:8–9). Di-nagtagal, nagpakasal si Moises sa isang inapo ni Cush (Mga Bilang 12:1).

Ang lupain ng Cush ay nauugnay sa Kasulatan sa ilang mga lugar sa sinaunang mundo, ngunit ang pinakakaraniwang link nito ay sa lupain ng Ethiopia sa timog ng Ehipto. Ang ilang salin sa Ingles ng Bibliya ay inilagay lamang ang Ethiopia kung saan ang Hebreo ay nagbabasa ng Cush (tingnan ang KJV, NASB, at NET na bersyon ng Awit 68:31, halimbawa). Sa kanyang Antiquities ng mga Hudyo , pinatutunayan ni Josephus ang kaugnayan ng mga Etiope at mga Cusita: Sapagkat sa apat na anak ni Ham, hindi napinsala ng panahon ang pangalan ng Cus; sapagka't ang mga Etiope, na kaniyang pinagharian, ay hanggang sa araw na ito, sa kanilang sarili at ng lahat ng tao sa Asia, na tinatawag na mga Cusita. Noong sinaunang panahon, sakop ng Cush ang isang mas malawak na teritoryo kaysa sa modernong Ethiopia. Ang lupain ng Cush na binanggit sa Genesis 2:13 ay malamang na ibang lugar kaysa sa Cush ng huling kasaysayan.Mayroon ding koneksyon sa Bibliya sa pagitan ng mga Cushite at Midianita. Sinasabi ng Bilang 12:1 na nag-asawa si Moises ng asawang Cusita. Alam natin na si Zipora ay isang Midianita (Exodo 2:16; Bilang 10:29). Kaya, kung si Zipora ay ang parehong asawa na binanggit sa Mga Bilang 12:1, kung gayon ang Cushan at Midian ay maaaring parehong mga tao. Ang Habakkuk 3:7 ay nagpapahiwatig ng parehong koneksyon: Nakita ko ang mga tolda ng Cushan sa kabagabagan, / ang mga tahanan ng Midian sa dalamhati. Sa magkatulad na estruktura ng Hebreong tula, ang Cushan at Midian ay inilalagay bilang kasingkahulugan.Ang salita Cush ang ibig sabihin mismo ay itim, at, ayon sa kasaysayan, ang mga tao ng Cush ay maitim ang balat. Ang propetang si Jeremias ay tumutukoy sa kulay ng balat ng mga Cusita nang siya ay retorikong magtanong, Mababago ba ng Cusita ang kaniyang balat? (Jeremias 13:23, HCSB). Ang mga taga-Etiopia ay may tradisyon na pagkatapos ng baha ay naglakbay si Ham sa Ilog Nile patungo sa kapatagan ng Atbara. Mula roon, makikita nila ang talampas ng Ethiopia. Doon nanirahan ang pamilya ni Ham at gayundin sa kalapit na kapatagan. Ang tradisyong ito, na sinuportahan ng biblikal na salaysay, ay ginagawang ang mga Cushite ay isa sa mga pinaka sinaunang grupo ng mga tao na umiiral.

Sa isang orakulo laban sa Cush, inilarawan ni propeta Isaias ang mga Cusita bilang isang taong matangkad at makinis ang balat . . . isang bayan na kinatatakutan sa malayo at malawak, isang agresibong bansa ng kakaibang pananalita, na ang lupain ay hinati ng mga ilog (Isaias 18:2). Ipinropesiya ni Isaias na ang Cush ay tatanggap ng paghatol ng Diyos (talata 6) at ang mga naninirahan sa Cush ay kabilang sa mga nagdadala ng mga regalo sa Panginoon sa panahon ng milenyo (talata 7). Ang Ezekiel 30:4 ay hinuhulaan din ang panahon ng paghatol para sa Cush, at ang Awit 68:31 ay hinuhulaan ang isang panahon kung kailan mabilis na iuunat ni Cush ang kanyang mga kamay sa Diyos (NASB).Noong panahon ni Isaias, ang mga Asiryano ay nagmartsa, na determinadong manakop. Ang Juda, na natatakot sa kapangyarihan ng Asiria, ay natuksong pumasok sa isang alyansa sa Cush at Ehipto, ngunit binalaan ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias ang mga Hudyo laban sa gayong pagkakahanay. Inihula ng propeta na sasakupin ni Haring Sargon II ng Asiria ang Ehipto at Cush, na nagpapakita ng kamangmangan ng pagtitiwala sa ibang mga bansa para sa tulong: Aalisin ng hari ng Asiria na hinubaran at walang sapin ang mga bihag na Ehipsiyo at mga bihag na Cusita, bata at matanda, na nakahubad ang mga pigi. —sa kahihiyan ng Ehipto. Ang mga nagtiwala sa Cush at nagyabang sa Ehipto ay masisindak at mapapahiya (Isaias 20:4–5). Sa halip na umasa sa mga Cusita upang iligtas sila, nais ng Diyos na umasa ang Juda sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman naliligaw, at mahimalang iniligtas ng Diyos ang Jerusalem mula sa mga Assyrian sa Isaias 37.

Top