Bakit pinahintulutan ng Diyos ang gayong kakila-kilabot na karahasan sa Lumang Tipan?

Bakit pinahintulutan ng Diyos ang gayong kakila-kilabot na karahasan sa Lumang Tipan? SagotAng katotohanan na ang Diyos ay nag-utos ng pagpatay sa buong mga bansa sa Lumang Tipan ay naging paksa ng malupit na pagpuna mula sa mga kalaban ng Kristiyanismo sa loob ng ilang panahon. Na may karahasan sa Lumang Tipan ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang tanong ay kung ang karahasan sa Lumang Tipan ay makatwiran at kinukunsinti ng Diyos. Sa kanyang pinakamabentang libro Ang Delusyon ng Diyos , tinutukoy ng ateista na si Richard Dawkins ang Diyos ng Lumang Tipan bilang isang mapaghiganti, uhaw sa dugo na tagapaglinis ng etniko. Ang mamamahayag na si Christopher Hitchens ay nagreklamo na ang Lumang Tipan ay naglalaman ng isang warrant para sa walang pinipiling masaker. Ang ibang mga kritiko ng Kristiyanismo ay naghain ng katulad na mga paratang, na inaakusahan si Yahweh ng mga krimen laban sa sangkatauhan.

Ngunit may bisa ba ang mga kritisismong ito? Ang Diyos ba ng Lumang Tipan ay isang moral na halimaw na arbitraryong nag-uutos ng genocide laban sa mga inosenteng lalaki, babae, at bata? Ang Kanyang reaksyon ba sa mga kasalanan ng mga Canaanita at ng mga Amalekita ay isang masamang anyo ng paglilinis ng etniko? O posible bang may sapat na moral na mga dahilan ang Diyos sa pag-uutos na wasakin ang mga bansang ito?Ang pangunahing kaalaman sa kulturang Canaanita ay nagpapakita ng likas nitong kasamaan sa moral. Ang mga Canaanita ay isang brutal, agresibong mga tao na nakikibahagi sa pakikipagtalik sa hayop, incest, at maging ang paghahain ng bata. Ang mga lihis na gawaing sekswal ay karaniwan. Ang kasalanan ng mga Cananeo ay labis na nakakatakot na sinabi ng Diyos, Isuka ng lupain ang mga naninirahan doon (Levitico 18:25). Gayunpaman, ang pagkawasak ay higit na nakadirekta sa relihiyong Canaanita (Deuteronomio 7:3–5; 12:2–3) kaysa sa mga Canaanite na tao sa bawat isa. Ang paghatol ay hindi etniko na motibasyon. Ang mga indibiduwal na Cananeo, tulad ni Rahab sa Jerico, ay makikita pa rin na ang awa ay kasunod ng pagsisisi (Josue 2). Ang hangarin ng Diyos ay talikuran ng masasama ang kanilang kasalanan sa halip na mamatay (Ezekiel 18:31–32; 33:11).Bukod sa pagharap sa mga kasalanan ng bansa, ginamit ng Diyos ang pananakop ng Canaan upang lumikha ng kontekstong relihiyoso/kasaysayan kung saan maaari Niyang ipakilala ang Mesiyas sa daigdig. Ang Mesiyas na ito ay magdadala ng kaligtasan hindi lamang sa Israel, kundi maging sa mga kaaway ng Israel, kabilang ang Canaan (Mga Awit 87:4–6; Marcos 7:25–30).

Dapat alalahanin na binigyan ng Diyos ang mga Canaanita ng higit sa sapat na panahon para magsisi sa kanilang masasamang paraan—mahigit 400 taon! Sinasabi sa atin ng aklat ng Mga Hebreo na ang mga Canaanita ay masuwayin, na nagpapahiwatig ng moral na kasalanan sa kanilang bahagi (Hebreo 11:31). Batid ng mga Canaanita ang kapangyarihan ng Diyos (Josue 2:10–11; 9:9) at maaari sana silang magsisi. Maliban sa mga bihirang pagkakataon, ipinagpatuloy nila ang kanilang paghihimagsik laban sa Diyos hanggang sa mapait na wakas.Ngunit hindi ba inutusan din ng Diyos ang mga Israelita na patayin ang mga hindi nakikipaglaban? Ang tala sa Bibliya ay malinaw na ginawa Niya. Dito muli, dapat nating tandaan na, bagama't totoo na ang mga babaeng Canaanita ay hindi lumaban, hindi ito nangangahulugan na sila ay inosente, gaya ng ipinahihiwatig ng kanilang mapang-akit na pag-uugali sa Mga Bilang 25 (Mga Bilang 25:1–3). Gayunpaman, nananatili pa rin ang tanong: paano ang mga bata? Ito ay hindi isang madaling sagot na tanong, ngunit dapat nating isaisip ang ilang bagay. Una, walang tao (kabilang ang mga sanggol) ang tunay na inosente. Itinuturo ng Banal na Kasulatan na tayong lahat ay ipinanganak sa kasalanan (Awit 51:5; 58:3). Ipinahihiwatig nito na ang lahat ng tao ay may moral na kasalanan sa kasalanan ni Adan sa ilang paraan. Ang mga sanggol ay hinahatulan mula sa kasalanan tulad ng mga matatanda.

Pangalawa, ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng buhay at maaaring kunin ito sa tuwing gusto Niya. Ang Diyos at ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng buhay, at ang Diyos lamang ang may karapatang kunin ito kung kailan Niya ito pipiliin. Sa katunayan, sa huli ay kinukuha Niya ang buhay ng bawat tao sa kamatayan. Ito ay hindi ang ating buhay sa simula ngunit sa Diyos. Bagama't mali para sa atin na kumitil ng buhay, maliban sa mga pagkakataon ng parusang kamatayan, digmaan, at pagtatanggol sa sarili, hindi ito nangangahulugan na mali para sa Diyos na gawin ito. Intuitively natin itong kinikilala kapag inaakusahan natin ang isang tao o awtoridad na kumukuha ng buhay ng tao bilang gumaganap na Diyos. Walang obligasyon ang Diyos na pahabain ang buhay ng sinuman kahit sa ibang araw. Kung paano at kailan tayo mamamatay ay ganap na nasa Kanya.

Ikatlo, maaaring gumawa ng argumento na magiging malupit para sa Diyos na kitilin ang buhay ng lahat ng mga Canaanita maliban sa mga sanggol at mga bata. Kung walang proteksyon at suporta ng kanilang mga magulang, ang mga sanggol at maliliit na bata ay malamang na humarap sa kamatayan dahil sa gutom. Hindi maganda ang pagkakataong mabuhay ang isang ulila sa sinaunang Near East.

Sa wakas, malamang na lumaki ang mga anak ng Canaan na may simpatiya sa masasamang relihiyon na ginawa ng kanilang mga magulang. Panahon na para sa kultura ng idolatriya at kabuktutan na magwakas sa Canaan, at nais ng Diyos na gamitin ang Israel upang wakasan ito. Gayundin, ang mga ulilang anak ng Canaan ay natural na lumaking galit sa mga Israelita. Malamang, nang maglaon, hinangad ng ilan na ipaghiganti ang di-makatarungang pagtrato sa kanilang mga magulang at ibalik ang Canaan sa paganismo.

Nararapat ding isaalang-alang ang walang hanggang kalagayan ng mga sanggol na pinatay sa Canaan. Kung kinuha sila ng Diyos bago ang edad ng moral na pananagutan, pagkatapos ay dumiretso sila sa langit (tulad ng aming pinaniniwalaan). Ang mga batang iyon ay nasa mas mabuting lugar kaysa sa kung sila ay namuhay hanggang sa pagtanda bilang mga Canaanita.

Tiyak, mahirap ang isyu ng pag-uutos ng Diyos ng karahasan sa Lumang Tipan. Gayunpaman, dapat nating tandaan na nakikita ng Diyos ang mga bagay mula sa isang walang hanggang pananaw, at ang Kanyang mga paraan ay hindi ang ating mga paraan (Isaias 55:8–9). Sinasabi sa atin ni apostol Pablo na ang Diyos ay parehong mabait at mabagsik (Roma 11:22). Bagama't totoo na ang banal na katangian ng Diyos ay humihiling na ang kasalanan ay parusahan, ang Kanyang biyaya at awa ay nananatiling ipinaabot sa mga taong handang magsisi at maligtas. Ang pagkawasak ng mga Canaanita ay nagbibigay sa atin ng isang matino na paalala na, habang ang ating Diyos ay mapagbiyaya at maawain, Siya rin ay isang Diyos ng kabanalan at poot.

Top