Bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ang mabubuting bagay sa masasamang tao?

SagotAng tanong na ito ay katulad ng kabaligtaran nito: ' Bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? ' Ang parehong mga tanong ay tumutukoy sa kung ano ang tila nakalilito na kawalang-katarungan na nakikita natin araw-araw. Ang ika-73 Awit ang sagot natin sa mismong mga tanong na nagpahirap din sa salmista. Ang paghahanap ng kanyang sarili sa kahila-hilakbot na pagkabalisa at paghihirap ng kaluluwa ay isinulat niya, Ngunit para sa akin, ang aking mga paa ay halos madulas; Muntik na akong mawala sa kinatatayuan ko. Sapagkat nainggit ako sa mga palalo nang makita ko ang kasaganaan ng masama (Awit 73:2-3).
Ang sumulat ng Awit na ito ay isang lalaking nagngangalang Asap, isang pinuno ng isa sa mga koro ng templo. Malinaw, hindi siya isang mayaman, bagkus ay isang taong nag-alay ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos (tingnan sa 1 Cronica 25). Ngunit, tulad namin, nakaranas siya ng ilang mga paghihirap at kinuwestiyon ang kawalan ng katarungan ng lahat ng ito. Pinagmasdan niya ang masasamang tao sa kanyang paligid na namumuhay ayon sa kanilang sariling mga tuntunin, tinatamasa ang lahat ng kayamanan at kasiyahan ng mundo at nangongolekta ng kayamanan. Nagrereklamo siya, 'Wala silang mga pakikibaka; malusog at malakas ang kanilang mga katawan. Malaya sila sa mga pasanin na karaniwan sa tao; hindi sila pinahihirapan ng mga sakit ng tao' (Awit 73:4-5).

Tinitingnan ni Asaph ang mga taong ito na walang problema. Maaari nilang bayaran ang kanilang mga bayarin. Marami silang makakain at maraming luho. Ngunit ang kaawa-awang Asaph ay natigil sa pamamahala sa koro at sa pagsisikap na mamuhay nang maka-Diyos. At ang mas malala pa, ang pagpili niyang maglingkod sa Diyos ay tila hindi nakakatulong sa kanya. Nagsimula siyang inggit sa mga taong ito at kinuwestyon pa nga ang Diyos kung bakit Niya pinahihintulutan na mangyari ang ganoong bagay!Gaano kadalas natin nakikita ang ating sarili na may kaugnayan kay Asap? Iniaalay natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos ay nasasaksihan natin ang masasama, di-makadiyos na mga tao sa paligid natin na nakakakuha ng mga bagong ari-arian, mararangyang tahanan, promosyon, at magagandang damit, habang nahihirapan tayo sa pananalapi. Ang sagot ay nasa natitirang bahagi ng salmo. Nainggit si Asaph sa masasamang taong ito hanggang sa napagtanto niya ang isang napakahalagang bagay. Nang pumasok siya sa santuwaryo ng Diyos, lubos niyang naunawaan ang kanilang huling hantungan: Nang sinubukan kong unawain ang lahat ng ito, naging mapang-api ako hanggang sa pumasok ako sa santuwaryo ng Diyos; saka ko naintindihan ang kanilang huling tadhana. Tiyak na inilalagay mo sila sa madulas na lupa; itinapon mo sila sa kapahamakan. Paanong bigla silang nawasak, ganap na tinangay ng mga kakilabutan! Gaya ng isang panaginip kapag nagising ang isa, gayon kapag ikaw ay bumangon, O Panginoon, hahamakin mo sila bilang mga guni-guni (Awit 73:16-20). Yaong mga may pansamantalang kayamanan sa lupa ay sa katotohanan ay espirituwal na mga pulubi dahil wala silang tunay na kayamanan—buhay na walang hanggan.Maraming pagkakataon na hindi natin nauunawaan ang nangyayari sa atin, ni hindi natin naiintindihan kung paano gumagana ang providence. Nang pumasok si Asap sa santuwaryo ng Diyos, sinimulan niyang makita na hindi niya kailangang mainggit sa kasaganaan ng masasama dahil ang kanilang kasaganaan ay isang ilusyon. Sinimulan niyang maunawaan na ang sinaunang manlilinlang, si Satanas, ay gumamit ng mga kasinungalingan upang ilayo siya sa realidad ng Diyos. Sa pagpasok sa santuwaryo, napagtanto ni Asap na ang kasaganaan ay isang panandaliang katuparan, tulad ng isang kaaya-ayang panaginip na nakalulugod sa atin sa ilang sandali lamang ngunit, kapag tayo ay nagising, napagtanto natin na hindi ito totoo. Sinaway ni Asap ang kanyang sarili dahil sa kanyang katangahan. Inamin niya na siya ay walang katuturan at mangmang na inggit sa masama o naninibugho sa napapahamak. Ang kanyang mga iniisip pagkatapos ay bumalik sa kanyang sariling kaligayahan sa Diyos nang matanto niya kung gaano kalaki ang kagalakan, katuparan, at tunay na espirituwal na kaunlaran na mayroon siya sa Lumikha.

Maaaring wala sa atin ang lahat ng gusto natin dito sa lupa, ngunit balang araw ay uunlad tayo magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Sa tuwing tayo ay tinutukso na subukan ang kabilang daan, dapat nating tandaan na ang kabilang daan ay isang patay na dulo (Mateo 7:13). Ngunit ang makipot na daan sa harap natin sa pamamagitan ni Hesus ay ang tanging daan patungo sa buhay na walang hanggan. Iyon dapat ang ating kagalakan at kaaliwan. Sinong meron ako sa langit kundi ikaw? At ang lupa ay walang ninanais maliban sa iyo. Silang malayo sa iyo ay malilipol; winasak mo ang lahat ng hindi tapat sa iyo. Ngunit para sa akin, mabuti na maging malapit sa Diyos. Ginawa kong kanlungan ang Soberanong Panginoon. . . ( Awit 73:25, 27-28 )

Hindi natin kailangang alalahanin ang ating sarili kapag ang mga mabubuting bagay ay tila nangyayari sa masasamang tao. Kailangan lamang nating panatilihin ang ating pagtuon sa ating Lumikha at pumasok sa Kanyang presensya araw-araw sa pamamagitan ng portal ng Kanyang banal na Salita. Doon natin matatagpuan ang katotohanan, kasiyahan, espirituwal na kayamanan, at walang hanggang kagalakan.

Top