Bakit malawak ang pintuan na patungo sa pagkawasak (Mateo 7:13)?

Bakit malawak ang pintuan na patungo sa pagkawasak (Mateo 7:13)? SagotSa Sermon ni Jesus sa Bundok (Mateo 5–7), ipinakita ng Panginoon ang isang salitang larawan ng dalawang pintuan, ang isa ay malawak at ang isang makitid. Ipinaliwanag ni Jesus sa Kanyang mga tagapakinig na upang makita at makilahok sa Kanyang darating na kaharian ang isang tao ay dapat magkaroon ng totoo, panloob na katuwiran at hindi lamang panlabas na pagsunod sa isang code ng mga batas. Ang mga eskriba at mga Pariseo ay nagtuturo ng isang uri ng kaligtasan na nakabatay sa mga gawa, na iginiit na ang pagsunod sa batas ay kung paano magiging tama ang mga tao sa paningin ng Diyos. Direktang tinutulan iyon ni Jesus, na sinasabi iyon nang matapang, maliban kung ang katuwiran ng isang tao nalampasan ng mga eskriba at mga Fariseo, ang taong iyon ay hindi papasok sa kaharian ng langit (Mateo 5:20).

Sa Mateo 7:13–14 ay inilarawan ni Jesus ang dalawang pintuang-daan: ang malawak na pintuang-daan—na tinahak ng marami—na humahantong sa pagkawasak (Mateo 7:13); at ang makipot na pintuan—na tinahak ng kakaunti—na humahantong sa buhay (Mateo 7:14). Malawak ang isang pintuang-daan upang mapagbigyan ang maraming pumapasok sa daan patungo sa pagkawasak, habang ang isa naman ay makitid upang kumatawan sa iilan lamang na naghahanap ng buhay at nakasumpong nito. Pinayuhan ni Jesus ang Kanyang mga tagapakinig na pumasok sa makipot na pintuan sa halip na tangkaing pumasok sa malawak na pintuan.Ang malawak na pintuan ay ang paraan na itinaguyod ng mga nagtuturo ng kasinungalingan (kabilang ang mga eskriba at mga Pariseo). Ang malawak na gate ay ang hitsura ng katuwiran ngunit hindi kasalukuyang katuwiran. Itinuro ng mga eskriba at Pariseo (at iba pang mga huwad na guro at propeta) na ang isang tao ay maaaring makapasok sa kaharian ng langit batay lamang sa kaugnayan nina Abraham at Moises o sa pamamagitan ng pagsunod sa Batas ni Moises. Sa halip, itinaguyod ni Jesus ang makipot na pintuan—ito ang daan upang makapasok sa kaharian. Ang makipot na pintuang ito ay ang landas ng tunay na katuwiran. Ang ganitong uri ng katuwiran ay magdudulot sa mga tao na makita at luwalhatiin ang Diyos sa halip na luwalhatiin ang taong gumagawa ng gawain (Mateo 5:16).Bagama't itinuro ng mga eskriba at Pariseo na sapat na ang pagsunod sa Batas—halimbawa, pag-iwas sa pagkilos ng pagpatay—itinuro ni Jesus na ang panloob na saloobin ng isang tao sa kanyang kapatid ay kumakatawan sa tunay na pagkatao, hindi lamang ang panlabas na mga aksyon (Mateo 5:21–26). ). Ang pamantayan ay dapat maging perpekto, sapagkat ang inyong Ama sa langit ay sakdal (Mateo 5:48). Ang malawak na pintuan na humahantong sa pagkawasak (Mateo 7:13) ay ang landas ng pagiging sapat na mabuti sa pamamagitan ng sariling mga gawa. Ngunit ipinaliwanag ni Jesus na ang pamantayan ay pagiging perpekto—at walang sinuman ang makakamit iyon sa kanilang sarili. Kailangan nilang maging mapagpakumbaba sa espiritu (Mateo 5:3) at kilalanin na kailangan nila ng taong tutulong sa kanila na maging matwid—kailangan nila ng Tagapagligtas.

Ang malawak na tarangkahan, ang malawak na tarangkahan na humahantong sa pagkawasak, ay nagpakita na sapat na upang mahalin ang mga nagmamahal sa atin. Ngunit ang makipot na pintuan ay ipinahayag sa pagmamahal sa mga umuusig at napopoot sa atin (Mateo 5:44–47). Ang malawak, malawak na tarangkahan na humahantong sa pagkawasak ay pagtitiwala sa sarili at kinakatawan ng karaniwang etika. Ang makipot na pintuan na patungo sa buhay ay kinakatawan ng mga pambihirang gawa ng kabutihan na hindi nakaugat sa normal na kalikasan ng tao. Ang pamantayan para sa katuwiran (kasakdalan) ay lampas sa atin, at wala tayong ganoong katuwiran at hindi tayo makakagawa ng ganoong uri ng katuwiran sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Sa halip, dapat tayong umasa kay Jesus upang maging iyon katuwiran para sa atin.Tinutulungan tayo ni Pablo na maunawaan nang ikinuwento niya kung paano kinuha ni Jesus ang ating kasalanan at ibinigay sa atin ang Kanyang katuwiran (2 Corinto 5:21) upang tayo ay makipagkasundo sa Diyos (2 Corinto 5:20). Idinagdag ni Pablo na hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng sasakyan ng paniniwala kay Jesu-Cristo (Mga Taga-Efeso 2:8–9). Kung ang malawak na pintuan na humahantong sa pagkawasak sa halip ay humantong sa buhay, kung gayon maaari nating ipagmalaki na ang ating mga gawa ay nagdala sa atin sa langit. Makukuha natin ang kaluwalhatian kaysa sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapakipot ng pintuan na patungo sa buhay, ipinakikita ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at Kanyang biyaya, at Siya ay karapat-dapat sa ating pagtitiwala at ating papuri.

Top