Bakit 'Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko' sa Sampung Utos?

Bakit 'Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko' sa Sampung Utos? SagotAng Kautusang Mosaiko ay itinayo sa Sampung Utos, at ang kautusan ay itinayo sa unang utos: Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko (Deuteronomio 5:6-7 NKJV). Dito makikita natin hindi lamang ang pagbabawal ng Diyos laban sa idolatriya, ngunit ang Kanyang mga dahilan para sa pagbabawal na iyon. Ang Panginoong Diyos ang may kapangyarihang ilabas ang Kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya lamang ang may sapat na pag-aalaga sa kanila upang piliin sila na maging kanya, at Siya lamang ang nagligtas at nagprotekta sa kanila. Para sa lahat ng ito, ipinahayag Niya na Siya lamang ang nararapat na sambahin at igalang. Walang diyos na gawa sa kahoy o bato ang Diyos. Ang mga diyus-diyosan ay bingi, pipi, bulag, at walang kapangyarihan (Isaias 44:18).

Ang liham ni Pablo sa mga taga-Roma ay nagpapahiwatig na ang pagsamba sa mga bagay sa paglikha mismo—hindi lamang ang kanilang mga larawan—ay mali sa mata ng Diyos (Roma 1:25). Binabalaan din ni Pablo ang mga taga-Colosas laban sa pagsamba sa iba pang mga supernatural na nilalang: Huwag hayaang ang sinumang nalulugod sa huwad na pagpapakumbaba at pagsamba sa mga anghel ay hindi karapatdapat sa gantimpala (Colosas 2:18a). Pinalawak ni Jesus ang kahulugan ng ibang mga diyos upang isama ang mga konsepto bilang karagdagan sa mga imahe, mga bagay na may buhay at iba pang mga supernatural na nilalang. Sa Mateo 6:24, nagbabala Siya laban sa pagsamba sa materyal na mga bagay. Walang makapaglingkod sa dalawang panginoon. Alinman ay kapopootan niya ang isa at iibigin ang isa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang isa. Hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa Pera. Ang salitang Griyego mammonas , na isinalin dito bilang pera, ay hindi nangangahulugan ng pera sa bulsa ng isang tao. Ito ay ang personipikasyon ng kayamanan o pera (lalo na ang yaman na natamo sa pamamagitan ng kasakiman), ang pag-ibig na, sa modernong terminolohiya, ay materyalismo. Ang mga panganib ng pagsamba sa materyal na mga bagay ay malinaw na binalangkas sa kuwento ng mayamang kabataang pinuno (Mateo 19:16-26) na tumalikod kay Kristo dahil hindi niya mahati ang kanyang kayamanan.Si Samson (Mga Hukom 14–16), kahit na itinalaga siya para sa Diyos bilang isang Nazareo, ay sumamba sa ibang diyos na mas malapit kaysa sa taong mayaman sa kanyang kayamanan. Ang diyos ni Samson ay ang kanyang sarili, at ang kanyang pagmamataas at pagsamba sa sarili ay humantong sa kanyang pagbagsak. Labis siyang nagtitiwala sa sarili niyang mga kakayahan na naniniwala siyang hindi na niya kailangan ang Diyos, at sa huli—sa kabila ng binugbog, binulag, at pinahiya—ay hindi nagsisi o nalaman ni Samson na ang kanyang daan ay hindi paraan ng Diyos. Mas inaalala niya ang paghihiganti at ang kanyang paningin kaysa sa plano ng Diyos para sa Kanyang piniling mga tao. Pinaglingkuran niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga priyoridad, ginagawa silang kanyang mga idolo.Ang mga sumasamba sa ibang mga diyos ay haharapin sa huli ang parehong kapalaran ng mga propeta ni Baal sa Bundok Carmel kung saan sila hinamon ni Elias na propeta sa isang tunggalian. Si Elias at ang mga propeta ni Baal ay nag-alay ng mga hain sa kani-kanilang mga diyos, ngunit hindi nila sinunog ang mga hain. Ang diyos na tumugon sa kanilang mga pagsusumamo at tumanggap ng kanilang hain ay ipahahayag na isang tunay na Diyos para sa buong Israel. Ang mga propeta ni Baal ay nagsimula nang maaga at nanalangin at nagsumamo kay Baal na sunugin ang kanilang hain. Samantala, tinuya sila ni Elias. Sumigaw ng mas malakas…Tiyak na siya ay isang diyos. Marahil siya ay malalim ang iniisip, o abala, o naglalakbay. Marahil siya ay natutulog at kailangang gisingin (1 Hari 18:27). Sa wakas, ang mga propeta ni Baal ay pinatay ng mga Israelita pagkatapos na ipakita ng nag-iisang tunay na Diyos ang Kanyang kapangyarihan, na sinunog ang handog, tubig, kahoy, bato, at lupa sa altar.

Ang ating Diyos ay hindi kailanman abala, natutulog, naglalakbay, o naliligalig. Inilarawan ni Pablo ang soberanya ng Diyos: Ang Diyos na lumikha ng mundo at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi nakatira sa mga templong itinayo ng mga kamay. At hindi siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na parang nangangailangan Siya ng anuman, dahil Siya Mismo ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at hininga at lahat ng iba pa. …Kaya, dahil tayo ay mga supling ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang Divine Being ay tulad ng ginto o pilak o bato – isang imahen na gawa sa disenyo at kasanayan ng tao (Mga Gawa 17:24-25, 29). Inutusan tayo ng Diyos na huwag maglingkod sa ibang mga diyos dahil walang ibang mga diyos maliban sa mga ginawa natin mismo. Inilarawan ni David kung ano ang naghihintay sa taong inuuna ang Diyos sa lahat ng iba: Mapalad ang taong ginagawa ang Panginoon na kanyang tiwala, na hindi tumitingin sa palalo, sa mga lumilihis sa huwad na mga diyos (Awit 40:4).Top